Новинки трудов ученых Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хан

 

 

Гидрология [Текст] : оқу құралы / Б. Е. Губашева, М. Ж. Шукуров. - Орал : Жәнгір хан атындағы БҚАТУ, 2021. - 316 (19.8 п. л.) б.Оқу құралында Жердің табиғи суларын және атмосферамен, литосферамен, биосферамен өзара әрекеттесуде және экономикалық қызметтің әсерінен болатын процестердің заңдылықтарын зерттейтін ғылым - гидрологияның негіздері баяндалған. Табиғи сулардың негізгі химиялық және физикалық қасиеттері, әртүрлі типтегі су объектілеріндегі гидрологиялық процестердің физикалық заңдылықтары – мұздықтар, жер асты сулары, өзендер, көлдер, су қоймалары, батпақтар, мұхиттар мен теңіздер қарастырылады.
Теоретическая и прикладная механика [Текст] : учеб. пособие. Ч. 2. Теория механизмов и машин. Детали машин / М. К. Дусенов, Ж. К. Кубашева. - Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2021. - 168 (10.6 п. л.) с. Представлены общетеоретические положения, результаты теоретического анализа и практики проектирования машин.
Жайылым шаруашылығы [Текст] : оқу құралы / Б. Н. Насиев. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2021. - 130 (8.2 п. л.) б. Оқу құралында Қазақстан Республикасының жайылымдарының сипаттамалары, негізгі жайылым өсімдіктерінің мал азықтық құндылығы мен ботаникалық және морфологиялық ерекшеліктері, жайылымдарды ұтымды пайдалану шаралары мазмұндалған.
Сборник задач по сопротивлению материалов [Текст] : учеб. пособие / Б. Н. Нуралин, А. Ж. Нұралин, Е. М. Джаналиев. - Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2021. - 225 (14.1 п. л.) с. Представлены все разделы курса "Сопротивление материалов".
Деректерді талдаудың заманауи технологиялары [Текст] : оқу құралы / Г. А. Камалова, А. Х. Касымова. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2021. - 91 (5.7 п. л.) б. Оқу құралында деректерді талдау, оларға қолданылатын заманауи ақпараттық технологиялар және қолданылу жолдары көрсетілген.
Тамақтану гигиенасы [Текст] : оқу құралы / Б. Ж. Рыскалиева. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2021. - 123 (7.7 п. л.) б. Оқу құралында адам тамақтануының гигиеналық негіздері, ұтымды тамақтану теориясының ғылыми-практикалық аспектілері сипатталған.
Русский язык с использованием интерактивных методов обучения студентов уровня А2 технических специальностей [Текст] : учеб. пособие / А. Т. Искалиева, А. А. Исалиева. - Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2021. - 104 (6.6 п. л.) с. В данном пособии описываются основные интерактивные методы и приемы обучения, которые используется в преподавании дисциплины со студентами 1 курса технических специальностей.
Үй жануарларының анатомиясы: оқулық. ІІ бөлім: Спланхнология – ішкі мүшелер жүйесі / А. М. Наметов, Б. М. Сидихов, Т. К. Мурзашев, К. Г. Есенгалиев. - Алматы: Эпиграф, 2020. - 196 б. Оқулықта спланхнология бөлімінің материалдары, яғни азық қорыту, тыныс алу, несеп шығару және көбею мүшелерінің микро-макро анатомиясы баяндалған. Оқулық "Ветерианрия" мамандықтары бойынша оқитын студенттер мен магистранттарға және ауыл шаруашылық мамандарына арналған.
Искусственное воспроизводство аборигенных промысловых видов рыб: монография / А. Н. Туменов, Р. Р. Джапаров, Б. Т. Сариев, Т. М. Шадьяров, С. С. Бакиев. - Уральск: ЗКАТУ им. Жангир хана, 2020. - 105 (6.6 п. л.) с. Представлены результаты лабораторных и полевых исследований, касающихся изучения искусственного воспроизводства аборигенных промысловых рыб.
Сүт және сүт өнімдері кәсіпорындарындағы технохимиялық бақылау: оқу құралы/ М. С. Тулиева, З. М. Айтмуханова. - Орал: Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2020. - 210 (13.2 п. л.) б. Оқу құралында терең теориялық білім беруді қалыптастыру мен құқықтық, нормативтік құжаттарды тәжірибеде қолдана білуді үйрету, материалдарды толық меңгеру үшін оқу және әдістемелік құжаттар жүйесі көрсетілген.
Ветеринарная вакцинология: монография / Г. Г. Абсатиров, К. Е. Мурзабаев. - Уральск, 2020. - 176 с. Рассмотрены основные теоретические и практические вопросы иммунизации животных. Изложена история создания и развития вакцин, характеристика различных видов вакцин, принципы их разработки, условия и технология производства, хранения и транспортировки.
Көркем еңбек пәнін оқытудың ғылыми-педагогикалық және әдістемелік негіздері: монография/ Қ. А. Байдалиев. - Орал: Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2020. - 202 (12.7 п. л.) б. Бұл еңбек жалпы орта мектептің көркем еңбек білім беру бағдарламасы оқушылардың өзбетімен танымдық және тұлғалық қасиеттерін дамыту аясында пәндік білімдерді қалыптастыруды меңзеуге бағытталады.
Эксплуатация военной автомобильной техники: учеб. пособие/ М. Ж. Сарсенгалиев, С. М. Балабанов. - Уральск: ЗКАТУ им Жангир хана, 2020. - 172 с. Приведены основные положения по эксплуатации автомобильной техники, по предупреждению происшествий, обеспечению войск автомобильной техникой и автомобильным имуществом в мирное и военное время.
Механико-технологические основы повышения эффективности дисковых сошников: монография / А. Е. Сарсенов, И. М. Павлов. - Уральск: ЗКАТУ им. Жангир хана, 2020. - 166 (10.4 п. л.) с. Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований новой технологии и технических средств посева зерновых культур с уплотнением слоя почвы.
Baibatyrov T. Technology of dairy products: training manual / T. Baibatyrov, A. Japarova, Т. Байбатыров, А. Джапарова. - Uralsk : Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian-Technical University, 2018. - 110 (6.9 п. л.) p. Технология производства молочных продуктов. Milk is a valuable nutritious food that, if untreated, will spoil within a few days.
Айешева Г. А. Оценка потенциала западного региона Казахстана с целью увеличения экономически эффективных видов сельскохозяйственной продукции и производительности труда : аналитический обзор / Г. А. Айешева, А. М. Казамбаева. - Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2018. - 34 (1.1 п. л.) с. Дана оценка потенциала западного региона Казахстана с целью увеличения экономически эффективных видов сельскохозяйственной продукции и производительности труда. Аналитический обзор адресован магистрантам и студентам.
Библиографический указатель научных работ ученых Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана. Выпуск седьмой (2013-2017 гг.)  / ред.: А. М. Наметов, А. Б. Есенаманова ; сост.: Г. А. Кудабаева, А. К. Куаталиева, Ш. Я. Сарсенгалиева. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2018. - 419 б. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ ғалымдарының ғылыми еңбектерінің библиографиялық көрсеткішінің алтыншы шығарылымында 2013-2017 жылдар қамтылған.