Новинки трудов ученых Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хан

 

 

Бидайдың сабақ тат (Puccinia graminis f.sp. Tritici) ауруына төзімді ген көздерін идентификациялау: монография / З. Амангелдіқызы. - Орал: Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2022. - 171 (10.7 п. л.) б. Монографияда алғаш рет СИММИТ халықаралық тәлімбағында Ug99 (TTKS) расасына төзімділік гендері бойынша будандастырып, іріктеп алынған жаздық жұмсақ бидайдың сорттары жасанды және табиғи індет аясында зерттелініп, интродукцияланады. Отандық және шетелдік жаздық және күздік бидай сорттары Қазақстанның әртүрлі егістік алқаптарында сыналды. 6В08100 – «Агрономия», 6В08102 – «Өсімдік қорғау және карантин», 7М08100 – «Агрономия», 8D08100 – «Агрономия» мамандықтарында оқитын студенттер, магистранттар және докторанттарға арналған.
Биологизированные технологии возделывания кормовых культур и сафлора в органической системе земледелия Западного Казахстана: монография / Б. Н. Насиев. - Уральск: ЗКАТУ им. Жангир хана, 2022. - 101 (6.4 п. л.) с. Рассмотрены основные приемы технологии возделывания кормовых культур и сафлора с элементами биологизации, показаны основные элементы технологии возделывания ячменя, нута суданской травы и сафлора с элементами биологизации с учетом климатических условий Западно-Казахстанской области. Издание предназначено для специалистов сельскохозяйственного производства, а также докторантов, магистрантов и студентов специальностей «Агрономия», «Почвоведение и агрохимия», «Защита и карантин растений» аграрных ВУЗов.
Агроөнеркәсіп кешенінде машина-трактор паркін пайдалану: оқу құралы / Б. Ө. Бектасов. - Орал: Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2022. - 301 (18.9 п. л.) б. Агроөнеркәсіп кешенінде машина-трактор паркін пайдалану" оқу құралы а-ш саласындағы тракторларды, доңғалақты машиналарды және комбайндарды ғылыми тұрғыда тиімді пайдалану туралы толық мәліметтер береді. Оқу құралы "Агроинженерия" жоғары мектебінің 5В080600-"Аграрлық техника және технология" мамандығы бойынша білім алушыларға арналған. Сонымен қатар осыбейінмен білім алатын колледж студенттеріне арналған.
Компьютерлік модельдеу: оқу құралы / А. Х. Вахитова, А. А. Гумарова. - Орал: Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2022. - 129 (8.1 п. л.) б. Оқу құралында Mathcad жүйесі құралдарының жиі кездесетін математикалық есептерін шешудің теориялық мәліметтері мен мысалдары келтірілген. Оқу құралында тақырып бойынша теориялық материал, практикалық тапсырмалар мен өзіндік жұмыстарды ұйымдастыруға арналған тапсырмалар берілген. Оқу құралы жоғары оқу орындарының 5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығының білім алушыларына, оқытушыларына арналады.
Мехатроникалық жүйелерді алгоритмдеу және бағдарламалау: оқу құралы / А. С. Бекенова, А. Д. Кубегенова. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2022. - 158 (9.9 п. л.) б. Оқу құралы алгоритмдеу және бағдарламалау бойынша күрделілігі әртүрлі деңгейдегі тапсырмалардың нұсқаларын қамтиды және білім алушыларға практикалық, күрделі және үй тапсырмаларын орындау үшін пайдалануға арналған. Оқу құралы жоғары оқу орындарының 6В06100 «Ақпараттық жүйелер және технологиялар» және 6В07104 «Мехатроника» білім беру бағдарламасы бойынша оқитын студенттерге, магистранттарға, оқытушыларға, сонымен қатар бағдарламалауға қызығушылық танытатын оқырмандарға арналған.
Теориялық және қолданбалық механика: оқу құралы. І бөлім. Қатты денелер механикасы / Б. Н. Нуралин, Е. М. Джаналиев, М. Ж. Досжанов, А. Ж. Нуралин, М. С. Галиев. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2022. - 420 (26.3 п. л.) б. Оқу құралында машина жасау емес бакалавриат білім беру бағдарламасына сәйкес келетін "Теориялық және қолданбалы механика" курсының негізгі мәселелері қарастырылған. Қатты дене механикасының жалпы заңдары, статикалық, динамикалық және ауыспалы жүктемелердіңәсерінен қозғалыстар мен кернеуді анықтау әдістері жеткілікті түрде егжей-тегжейлі сипатталған.
English conversational practice: тілдік емес университетінің қазақ бөлімі студ. арналған оқу құралы / Г. Х. Хажгалиева, К. Т. Кударова. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2022. - 106 б. (6.7 п. л.). Оқу құралында ағылшын тілінің лексикасы, грамматикасы, фонетикасы жайлы жүйелі, жан-жақты мәліметтер беріледі. Оқу құралы тілдік емес жоғары оқу орындарының 1, 2 курс студенттеріне арналған. Құралдың лексикалық, фонетикалық және грамматикалық материалдары 1,2 курс оқу бағдарламасына сәйкес келеді.
Создание электронных образовательных ресурсов на базе адаптивных инструментальных комплексов: монография / О. В. Насс. - Уральск: ЗКАТУ им. Жангир хана, 2021. - 209 (13.1 п. л.) с. Рассмотрены теоретико-методические основания формирования компетентности преподавателей в области создания электронных образовательных ресурсов на базе адаптивных инструментальных комплексов.
Қызмет көрсету саласындағы есеп: оқу құралы / Б. Т. Базарова, А. К. Джакупова. - Орал: Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2021. - 137 (8.6 п. л.) б. Оқу құралы бухгалтерлік есеп қазіргі заманғы бизнестің таны мал жүргізуіне айналуды. Оқулықтың бірегейлігіоның экономикалық және экономика жағынан оқитын студенттерге арналған қол жетімді және түсінікті тілде ұсынылғаны болып табылады.
Елді-мекендерді көгалдандыру: оқу құралы / А. С. Мухомедьярова, А. М. Орынбаева. - Орал: Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2021. - 98 (6.2 п. л.) б. Оқу құралы болашақ мамандарға олардың практикалық қызметіүшін қажетті білімді қамтамасы зетуітере келдімекендердің аумақтарын қөгалдандыруды ұйымдастыруга байланысты мәселелерді зерттеуді қамтиды.
Электр өткізгіштер, диэлектриктер және жартылай өткізгіштер: оқу құралы / Г. Н. Утепов, К. Т. Куптлеуова. - Орал: Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2021. - 140 (8.8 п. л.) б. Оқу құралында электр желілерінің электрэнергетикалық жабдықтарының электроқшаулау, өткізгіш, жартылай өткізгіш және магниттік материалдары бойынша негізгі ержелер сипатталған.
Пособие предназначено студентам первого курса всех специальностей начального уровня и имеет практическую направленность при изучении русского языка.Пособие предназначено студентам первого курса всех специальностей начального уровня и имеет практическую направленность при изучении русского языка.
Гидрология [Текст] : оқу құралы / Б. Е. Губашева, М. Ж. Шукуров. - Орал : Жәнгір хан атындағы БҚАТУ, 2021. - 316 (19.8 п. л.) б.Оқу құралында Жердің табиғи суларын және атмосферамен, литосферамен, биосферамен өзара әрекеттесуде және экономикалық қызметтің әсерінен болатын процестердің заңдылықтарын зерттейтін ғылым - гидрологияның негіздері баяндалған. Табиғи сулардың негізгі химиялық және физикалық қасиеттері, әртүрлі типтегі су объектілеріндегі гидрологиялық процестердің физикалық заңдылықтары – мұздықтар, жер асты сулары, өзендер, көлдер, су қоймалары, батпақтар, мұхиттар мен теңіздер қарастырылады.
Теоретическая и прикладная механика [Текст] : учеб. пособие. Ч. 2. Теория механизмов и машин. Детали машин / М. К. Дусенов, Ж. К. Кубашева. - Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2021. - 168 (10.6 п. л.) с. Представлены общетеоретические положения, результаты теоретического анализа и практики проектирования машин.
Жайылым шаруашылығы [Текст] : оқу құралы / Б. Н. Насиев. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2021. - 130 (8.2 п. л.) б. Оқу құралында Қазақстан Республикасының жайылымдарының сипаттамалары, негізгі жайылым өсімдіктерінің мал азықтық құндылығы мен ботаникалық және морфологиялық ерекшеліктері, жайылымдарды ұтымды пайдалану шаралары мазмұндалған.
Сборник задач по сопротивлению материалов [Текст] : учеб. пособие / Б. Н. Нуралин, А. Ж. Нұралин, Е. М. Джаналиев. - Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2021. - 225 (14.1 п. л.) с. Представлены все разделы курса "Сопротивление материалов".
Деректерді талдаудың заманауи технологиялары [Текст] : оқу құралы / Г. А. Камалова, А. Х. Касымова. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2021. - 91 (5.7 п. л.) б. Оқу құралында деректерді талдау, оларға қолданылатын заманауи ақпараттық технологиялар және қолданылу жолдары көрсетілген.
Тамақтану гигиенасы [Текст] : оқу құралы / Б. Ж. Рыскалиева. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2021. - 123 (7.7 п. л.) б. Оқу құралында адам тамақтануының гигиеналық негіздері, ұтымды тамақтану теориясының ғылыми-практикалық аспектілері сипатталған.
Русский язык с использованием интерактивных методов обучения студентов уровня А2 технических специальностей [Текст] : учеб. пособие / А. Т. Искалиева, А. А. Исалиева. - Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2021. - 104 (6.6 п. л.) с. В данном пособии описываются основные интерактивные методы и приемы обучения, которые используется в преподавании дисциплины со студентами 1 курса технических специальностей.
Үй жануарларының анатомиясы: оқулық. ІІ бөлім: Спланхнология – ішкі мүшелер жүйесі / А. М. Наметов, Б. М. Сидихов, Т. К. Мурзашев, К. Г. Есенгалиев. - Алматы: Эпиграф, 2020. - 196 б. Оқулықта спланхнология бөлімінің материалдары, яғни азық қорыту, тыныс алу, несеп шығару және көбею мүшелерінің микро-макро анатомиясы баяндалған. Оқулық "Ветерианрия" мамандықтары бойынша оқитын студенттер мен магистранттарға және ауыл шаруашылық мамандарына арналған.
Искусственное воспроизводство аборигенных промысловых видов рыб: монография / А. Н. Туменов, Р. Р. Джапаров, Б. Т. Сариев, Т. М. Шадьяров, С. С. Бакиев. - Уральск: ЗКАТУ им. Жангир хана, 2020. - 105 (6.6 п. л.) с. Представлены результаты лабораторных и полевых исследований, касающихся изучения искусственного воспроизводства аборигенных промысловых рыб.
Сүт және сүт өнімдері кәсіпорындарындағы технохимиялық бақылау: оқу құралы/ М. С. Тулиева, З. М. Айтмуханова. - Орал: Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2020. - 210 (13.2 п. л.) б. Оқу құралында терең теориялық білім беруді қалыптастыру мен құқықтық, нормативтік құжаттарды тәжірибеде қолдана білуді үйрету, материалдарды толық меңгеру үшін оқу және әдістемелік құжаттар жүйесі көрсетілген.
Ветеринарная вакцинология: монография / Г. Г. Абсатиров, К. Е. Мурзабаев. - Уральск, 2020. - 176 с. Рассмотрены основные теоретические и практические вопросы иммунизации животных. Изложена история создания и развития вакцин, характеристика различных видов вакцин, принципы их разработки, условия и технология производства, хранения и транспортировки.
Көркем еңбек пәнін оқытудың ғылыми-педагогикалық және әдістемелік негіздері: монография/ Қ. А. Байдалиев. - Орал: Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2020. - 202 (12.7 п. л.) б. Бұл еңбек жалпы орта мектептің көркем еңбек білім беру бағдарламасы оқушылардың өзбетімен танымдық және тұлғалық қасиеттерін дамыту аясында пәндік білімдерді қалыптастыруды меңзеуге бағытталады.
Эксплуатация военной автомобильной техники: учеб. пособие/ М. Ж. Сарсенгалиев, С. М. Балабанов. - Уральск: ЗКАТУ им Жангир хана, 2020. - 172 с. Приведены основные положения по эксплуатации автомобильной техники, по предупреждению происшествий, обеспечению войск автомобильной техникой и автомобильным имуществом в мирное и военное время.
Механико-технологические основы повышения эффективности дисковых сошников: монография / А. Е. Сарсенов, И. М. Павлов. - Уральск: ЗКАТУ им. Жангир хана, 2020. - 166 (10.4 п. л.) с. Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований новой технологии и технических средств посева зерновых культур с уплотнением слоя почвы.
Baibatyrov T. Technology of dairy products: training manual / T. Baibatyrov, A. Japarova, Т. Байбатыров, А. Джапарова. - Uralsk : Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian-Technical University, 2018. - 110 (6.9 п. л.) p. Технология производства молочных продуктов. Milk is a valuable nutritious food that, if untreated, will spoil within a few days.
Айешева Г. А. Оценка потенциала западного региона Казахстана с целью увеличения экономически эффективных видов сельскохозяйственной продукции и производительности труда : аналитический обзор / Г. А. Айешева, А. М. Казамбаева. - Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2018. - 34 (1.1 п. л.) с. Дана оценка потенциала западного региона Казахстана с целью увеличения экономически эффективных видов сельскохозяйственной продукции и производительности труда. Аналитический обзор адресован магистрантам и студентам.
Библиографический указатель научных работ ученых Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана. Выпуск седьмой (2013-2017 гг.)  / ред.: А. М. Наметов, А. Б. Есенаманова ; сост.: Г. А. Кудабаева, А. К. Куаталиева, Ш. Я. Сарсенгалиева. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2018. - 419 б. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ ғалымдарының ғылыми еңбектерінің библиографиялық көрсеткішінің алтыншы шығарылымында 2013-2017 жылдар қамтылған.