Новинки трудов ученых Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хан

 

 1   

Аюпов Е. Е. Бұзылған жер үсті және су экожүйелерін қалпына келтіру : оқу құралы / Е. Е. Аюпов. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2018. - 87 б. Оқу құралы экожүйелерінің экологиялық жай-күйінің бұзылу жағдайы, олардың жіктелуі және бұзылған жүйені қалыптастыру шаралары көрсетілген теориялық білімдерге негізделген, антропогендік әсерге байланысты су экожүйелерін қалпына келтіру жолдары қарастырылған. 6М060800-"Экология" мамандығының магистранттарына арналған оқу құралы.

 1   

Камалова Г. А. Бағдарламалық жобаларды басқару : оқу құралы / Г. А. Камалова, А. Х. Касымова. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2018. – 132 б. Оқу құралында бағдарламалық жобалар, оларды басқару және жобаларды құру жолдары көрсетілген. Оқу құралы "Ақпараттық жүйелер" мамандығының магистранттарына арналған.

 1   

Алмагамбетова М. Ж. Жағар материалдар өндірісінің технологиясы : оқу құралы / М. Ж. Алмагамбетова, Г. Ш. Джанаисова, Г. Х. Конырбаева. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2018. - 115 б. Оқу құралында жағар материалдар және жағар материалдар өндірісінің технологиясы жөнінде маңызды теориялық негіздер қарастырылған.

 1   

Нуралин Б. Н. Технологии и установки для анаэробной переработки биомассы : монография / Б. Н. Нуралин, В. Г. Некрасов, А. Ж. Мурзагалиев. - Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2018. - 400 с. Обобщен опыт в области развития технологии микробиологической анаэробной переработки биомассы с использованием метаногенных микроорганизмов. Книга рассчитана на студентов, преподавателей, магистрантов, аспирантов и докторантов вузов.

 1   

Повышение качества лакокрасочных покрытий строительных изделий и конструкций : монография / В. И. Логанина, С. А. Монтаев, Б. Т. Шакешев, Н. Б. Адилова, А. Д. Мурзагалиева. - Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2018. - 122 с. Приведены конкретные примеры применения статистических методов управления качеством строительных материалов. Для работников строительных организаций, студентов, магистрантов и докторантов вузов.

 1   

Жануарлар анатомиясының топографиялық атласы : оқу құралы. ІІ-томдық. : Ішкі мүшелер жүйесі / А. М. Наметов, Б. М. Сидихов, Т. К. Мурзашев, К. Г. Есенгалиев. - Алматы : Эверо, 2018. Ұсынылып отырған оқу құралы жануарлар организмдері мүшелерінің және мүшелер жүйесінің анатомо-топографиялық құрылысының терминологиясы. Анатомия салаларындағы және латын ветеринарлық терминологиясының анатомиялық номенклатуралық терминдері жүйелі түрде толығымен қамтылған. 5В120100-"Ветеринарлық медицина", 5В120200-"Ветеринарлық санитария" мамандықтарының студенттері және ветеринарлар мен жалпы а-ш мамандарына арналған.

 1   

Үй жануарлары анатомиясы : оқулық. ІІ-бөлімнен тұрады: Остеология, артрология, миология, дерматология / А. М. Наметов, Б. М. Сидихов, К. Г. Есенгалиев, Т. К. Мурзашев. - Алматы : Эверо, 2018. - 256 б. Ұсынылып отырған оқулық жануарлар организмдері мүшелері мен мүшелер жүйелерінің микро және макро анатомиялық құрылысына байланысты берілген

 1    

Anatomy of domestic animals. P. 1. : manual / K. K. Bozymov, Kh. B. Baimishev, K. G. Esengaliyev, B. М. Sidikhov, N. А. Slesarenko. - Uralsk : Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian-Technical University, 2018. - 291 p. Перевод заглавия: Анатомия домашних животных: учеб. Пособие в 3-х ч.The manual contains basic information about the structure of the animal or-ganism, taking into account the latest scientific data of Russian and foreign scientists. The manual contains materials on splanchnology, digestive and respi-ratory organs, the system of reproductive organs. The manual is intended for university students studying in the specialty 5V120100 "Veterinary medicine", can be useful for masters, graduate stu-dents, veterinarians. The manual was approved at a meeting of the Scientific Council of the WKATU them. Zhangir Khan.Рассмотрены общие закономерности развития и строения организма домашних животных. Представлена анатомия скелета, мышц, кожного покрова домашних животных. Учебное пособие предназначено для студентов вузов, магистрантов и аспирантов.

 1    

Бозымов К. К. Акжаикская мясо-шерстная порода: история, современность : монография / К. К. Бозымов, Б. Б. Траисов, К. Г. Есенгалиев ; ред. Е. Г. Насамбаев. - Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2018. - 315 с. Дана история развития кроссбредного мясо-шерстного овцеводства в ЗКО. Монография рассчитана на специалистов, преподавателей, магистрантов, докторантов и студентов аграрных вузов.

 1    

Ержанова Ж. К. Еңбек нарығының ұлттық модельдері : оқу құралы / Ж. К. Ержанова, А. У. Султанов. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2018. - 152 б. Оқу құралы 6М051000-"Мемлекеттік және жергілікті басқару" мамандығы магистранттарына арналған. Бұл оқу құралы еңбек нарығының ұлттық модельдері пәні бойынша негізгі тақырыптардың теориялық негізімен бірге магистранттардың мүмкіндіктерін ескере отырып, нақты экономикалық көрсеткіштер негізіндегі елдегі және шет елдердегі еңбек нарығы мен ондағы ұлттық модель ерекшеліктеріне тоқталған.

 1    

Казамбаева А. М. Мемлекеттік және жергілікті бюджетті бақылау : оқу құралы / А. М. Казамбаева. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2018. - 140 б. Оқу құралында мемлекеттік бюджеттің экономикалық мазмұны, бюджет жүйесі, бюджет түрлерінің сипаттамасы мен экономикалық мазмұны, бірыңғай бюджеттік жіктеу, бюджетаралық қатынастар, бюджет түсімдерінің экономикалық мазмұны, бюджет шығыстарын қалыптастыру негіздері, бюджет процессі, мемлекеттік қаржылық бақылау тақырыптары қарастырылған.