Список литературы
 
 1. Адельбаева Н.А.Специфика и условия зарождения системы образования в Букеевском ханстве / Н. А. Адельбаева // Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. - 2010. - № 1. - С. 3-9.

 2. Ақбай Ж. Жәңгiр хан=Хан Жангир=Zhangir Khan. – Орал: Полиг­рафсервис, 2001. – 132 бет .
 3. Ақбай Ж. Жәңгір ханның жаңа қыры / Ж. Ақбай // Жайық үні. - 2014. - 12 маусым. - Б. 10.
 4. Акбай Ж. Ханша Фатима / Ж. Акбай // Приуралье. – 2003. – 17 июля. О жене хана Жангира Фатиме.
 5. Алаша  Байтоқа ақынның хан Жәңгiрді жоқтауы // Орал өңiрi. – 2001. – 22 қараша.
 6. Ахмет  А.   Жәңгiр сарайы қалай салынған? / А. Ахмет  // Қазақ тарихы. – 2004. –  № 2. – 65-68 б.
 7. Әбілқайырова Г. Жәңгір хан мектебіне - 175 жыл / Г. Әбілқайырова // Мәдени мұра. - 2016. - № 5 (68). - Б. 55-59.  Бөкей Ордасы тарихи-музей кешені қорындағы Хан мектебі туралы мұрағат деректері бойынша.

 8. Бадрутдинова М. Ш. Хан Букеевской Орды Жангир - почетный член Казанского императорского университета / М. Ш. Бадрутдинова // Шежіре тұнған құт - мекен: мат. междунар. науч.-практ. конф. посвящ. 215-летию образования Букеевской Орды, 175-летию открытия школы Жангир хана. – Уральск, 2016. - С. 33-38.

 9. Байгунакова А. Ставка Жангир хана - сердце Бокеевской Орды / А. Байгунакова // Приуралье. - 2011. - 10 марта ( №29).

 10. Бозымов Қ.Жәңгір ханның мол мұрасы : деректі публицист. баян. / Қ. Бозымов. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2016. - 164 б.

 11. Бозымов Қ. Жәңгір хан-реформатор : ЖОО студ. арналған оқу құралы / Қ. Бозымов, Ж. Орамах. - Орал-Ақтөбе : Жәнгір хан атындағы БҚАТУ; АМПИ, 2011. - 200 б.
 12. Букеевской Орде 200 лет. В 6-ти кн. / Отв. ред. М. Кулькенов. сост. И. С. Иванов. - А. : Өлке. – 2001. Кн.2 : Джангер, хан внутренней Киргизской Орды. Внутренная Киргизская Орда. - 232 с.
 13. Букейханов В. Хан-Жангир выдающийся реформатор Букеевской орды: 200-летие Букеевского ханства / В. Букейханов // Экспресс К. – 2001. – 4 октября.
 14. Бабажанов М. Преобразования хана Жангира: К 200-летию Буке­евского ханства / М. Бабажанов // Приуралье. – 2001. – 17апреля.
 15. Бөкейханов Ғ. Хан Жәңгiр - Бөкей Ордасының реформаторы / Ғ. Бөкейханов // Түркiстан. – 2002. – 5 қаңтар
 16. Боранғалиұлы Т. Жәңгір хан және қазан университеті / Т. Боранғалиұлы // Егемен Қазақстан. - 2008. - 1 қараша.
 17. Боранғалиұлы Т. Жәңгір хан / Т. Боранғалиұлы. - Алматы : "Абзал-Ай" баспасы, 2014. - 528 б.Кітапта өз ордасының іргесін бекемдеудегі Жәнгірдің жеке-дара күресі, Ресей патшаларымен қарым-қатынасы белгілі де беймәлім деректер арқылы ашып көрсетіледі.

 18. Бораш Б. Бөкей Ордасы ақындары поэзиясындағы Жәңгір хан / Б. Бораш // Ұлт тағылымы. - 2010. - № 3. - С. 308-311.

 19. Жангир хан (1801-1845 гг.) // Казахстан. Национальная энциклопедия. Т. 2 / гл. ред. Б. Аяган. – Алматы: Главная редакция „Қазақ энциклопедиясы”, 2005. – С. 291.
 20. Жәңгір хан (1801-1845 жж.) // Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. Т. 3 / бас ред. Ә. Нысанбаев. – Алматы: „Қазақ энциклопедиясының” Бас редакциясы, 2001. – 621 б.
 21. Жәңгір хан (1801-1845 жж.) // Батыс Қазақстан облысы. Энциклопедия. – Алматы: „Арыс” баспасы, 2002. – 279 б.
 22. Жәңгір хан (1801-1845 жж.) // Елтұтқа. Ел тарихының әйгілі тұлғалары: оқу құралы / М. Жолдасбекұлы, Қ. Салғарұлы, А. Сейдімбек. – Астана, 2001. – 190-192 б.
 23. Жумагалиева Л.Жангировская школа знаний / Л. Жумагалиева // Приуралье. - 2016. - 10 марта. - С. 9. Жангировская школа способствовала пробуждению у казахского населения определенной тяги к грамоте и образованию. Эта школа за два века выпустившая не одно поколение людей, ныне является одним из достойных очагов просвещения

 24. Зиманов, С. З. Россия и Букеевское ханство [Электронный ресурс] : монография / С. З. Зиманов. - Электрон. дан. - Алма-Ата : Наука, 1982. - 171 с. 

 25. История Букеевского ханства.  1801-1852 гг.: Сб. документов и материалов / сост. Б. Т. Жанаев, В. А. Иночкин, С. Х. Сагнаева. – Алматы: Дайк-Пресс, 2002. – 1120 с.
 26. Мукатаев Г. К. Хан Жангир. Великий преобразователь степи: Документы и материалы. – СПб., 2001. –  88 с.
 27. Муталова, Д. С. Хан Жәңгір - Бөкей ордасының реформаторы [Текст] / Д. С. Муталова // Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының хабаршысы. - 2014. - № 3 (28). - Б. 203-210

 28. Ғазиз М. Заманадастар естелігіндегі Жәңгір хан / М. Ғазез // Мәдени мұра. - 2014. - № 1-2. - Б. 99-104. 1824 жылы Бөкей Ордасының ханы болып сайланған Жәңгір білім беру саласына заман талабына сай жаңа көзқараспен қарап, жаңа өзгерістер енгізеді. 1841 жылдың 6 желтоқсанында Жәңгір хан Ордадағы хан сарайы жанынан бірінші қазақ балаларына арналған училище ашады.
 29. Дүйсенбаев А. Осы жұрт Жәңгір ханды біле ме екен?!  / А. Дүйсенбаев // Түркістан. - 2014. - 7 мамыр. - Б. 9. Бөкей ордасының соңғы ханы ілім-білімге жол ашуға талпынған еді
 30. Дюсенбаев А. Первый казахский просветитель / А. Дюсенбаев // Приуралье . - 2013. - 7 ноября (№  134). - С. 8-9. Статья посвящена первому казахскому просветителю Жангир хану. Основным его увлечением была наука и просветительство. Современники указывают, что Жангир строго придерживался традиций и обычаев своего народа. К его суждениям люди прислушивались с особым интересом и вниманием.
 31. Жазықбай Т. Журналистің жаңа кітабы / Т. Жазықбай // Орал өңірі. - 2014. - 22 мамыр. - Б. 24. Президент әкімшілігінің кеңесшісі, жерлесіміз Тілес Боранғалиұлының "Жәңгір хан" атты тарихи деректерге құрылған жаңа кітабы жарық көрді.
 32. Жәңгірханның сарайы // Daraboz . - 2013. - № 8 (48). - Б. 30-33.1832 жылдың маусым айында Ресейдегі "Завольжский муравей" атты журналда жарық көрген Сабанщиков деген кісінің  "Рын пески" (нарын құмы) атты мақаласы ұсынылып отыр.
 33. Иренов К. Правители и просветители казахов в Букеевской орде / К. Иренов // Высшая школа Казахстана. - 2009. - 2. - С. 118-222.

 34. Орамах Ж. Жәңгір хан қадіріне жеттік пе? / Ж. Орамах, З. Айтжан // Қазақ тарихы. - 2016. - № 2 (141). - Б. 4-6. Әр ханның өзінің дара жолы бар. Жәңгір ханның жолы - білім жолы.
 35. Омарбекұлы Т. Жәңгір хан [Текст] / Т. Омарбекұлы // Ана тілі. - 2015. - 27 тамыз - 2 қыркүйек. - Б. 2. Заманы қайшылықты болған, хандық билігі шын мәнінде орыс отаршылдары тарапынан тым шектелген Жәңгірдің қызметін біржақты бағалауға болмайды. Қалай десек те, еуропалық тәрбие алғанына қарамастан Жәңгір қазақтың дәстүрлі қоғамына тән белгілерді сақтап, дамытуға күш салған қазақ хандығының бірден-бір соңғы қайраткерлерінің бірі ретінде тарихымызда қала бермек.

 36. Рахмет Р. Махамбет шығармалары. Жәңгір хан / Р. Рахмет // Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2013. - № 3. - Б. 84-86.

 37. Сабыров С. Жәңгiр хан Ордасы: бұрын және бүгiн: Бөкей Ордасына 200жыл   / С. Сабыров // Сарыарқа. – 1999. –  № 2. – 52-54 бет.
 38. Сабыров С. Жәңгiр хан Ордасы: кеше және бүгiн / С. Сабыров // Зерде. – 1998. –№ 10. – 14-16 бет.
 39. Сарай Ә. Жәңгір хан / Ә. Сарай // Мәдени мұра. - 2012. - № 4 (43). - Б. 16-18.
 40. Сариева Р.  Бөкей хан мен Жәңгiр хан   / Р. Сариева // Егемен Қазақстан. – 2001. – 31 шiлде.
 41. Сүйеуғалиева Б. Б. Жәңгір хан тұсындағы ағартушылық қызмет / Б. Б. Сүйеуғалиева // Шежіре тұнған құт - мекен: Бөкей Ордасының құрылғанына 215 жыл, Жәңгір хан мектебінің ашылғанына 175 жыл толуына халықаралық ғылыми-практ. конф. материалдары. – Орал, 2016. - Б. 148-152.
 42. Шәрiп-қали Т. Хан Жәңгiр қашан дүниеге келген? / Т. Шәріп-қали // Орал өңiрi. – 2002. – 31 қантар.
 43. Шәрiпқалиев Т. Хан Жәңгiр ұрпағының тағдыры не болды: Бөкей Ордасына / Т. Шәріпқалиев // Орал өңiрi. – 1997. – 12 маусым.
 44. Касымбаев Ж. Хан Жангир-государственный деятель (1801-1845гг.) Исторические личности / Ж. Касымбаев // Вестник КазГУ.(сер. ист.). – 2001. – № 1. – С. 106-113.
 45. Қойгелдиев М. Исатай старшын және Жәңгiр хан: өмiр ағынынан туған қайшылық / М. Қойгелдиев // Егемен Қазақстан. – 2003. – 6 қыркүйек.
 46. Хамзин А. Жәңгірдің игілікті істері / А. Хамзин // Орал өңірі. - 1991. - 6 тамыз.
 47. Хайдаров Е. Е.  Жәңгір ханның ағартушылық қызметі / Е. Е.  Хайдаров // Ғылымдағы заманауи интеграциялық басымдылықтар: зерттеуден инновацияға дейін: Жәңгір хан атындағы БҚАТУ 50 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-практ. конф. материалдары. - Орал: Жәңгір хан атындағы БҚАТУ. - 2013. – ІІ Б. -  517-519 б. Мақалада ХІХ ғасырдығ І жартысындағы атақты мемлекет қайраткері, реформатор және ағартушы Жәңгір ханның қазақ халқының арасында білім мен ғылымның таралуына қосқан үлесі қарастырылған.
 48. Хайдаров Е. Жәңгір хан - ағартушы / Е. Хайдаров // Заңғар. - 2013. - 15 наурыз. - Б. 3. Жәңгір хан -ХIХ ғасырдың  - I жартысында өмір сүрген өз заманының заңғар, әрі күрделі тұлғасы.Мақалада биыл  50 жыл толғалы отырған өңіріміздегі  іргелі оқу орны БҚАТУ-ға ой-парасаты кең ағартушы Жәңгір ханның есімінің жайдан-жай берілмегенін, оның осы атаққа лайықты тұлға екенін аңғаруға болады. Сондықтан университетіміздің білім алушы жастары Жәңгір ханның есімін мақтаныш етіп, оның өнегелі істерінен үлгі алулары қажет екендіктері туралы айтылады.
 49. Хайдаров Е. Салықтың Жәңгір хан туралы ойлары / Е. Хайдаров // Заңғар. - 2012. - 11 мамыр. - С. 4. Көрнекті ғалым, этнограф, тарихшы, ағартушы Мұхамед-Салық Бабажанов өзінің артына едәуір ғылыми мұра қалдырды. Оның қаламынан қазақ халқының тарихы салт-дәстүрлері, шаруашылығы, діни нанымы, аңшылық кәсібі жайындағы көптеген мақалалары шықты. Сонымен қатар Салық Бабажановтың ғылыми еңбектерінің ішінде Бөкей Ордасындағы Жәңгір ханның реформаторлық қызметі мен рөліне қатысты жазбалары туралы.
 50. Щелоков О. О Жангир-хане сквозь призму документов: книжная полка / О. Щелоков // Приуралье. – 2001. – 13 декабря.